Datahåndtering i TETO.nu

Tegnsprogstolkning med styr på sagerne...

DATAHÅNDTERINGER i TETO.nu

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik der er i fuld overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning. På denne side kan du læse om datahåndtering i TETO.nu

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores datahåndtering påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for ID-tyveri, lider økonomisk tab eller tab af datafortrolighed.

Vil du læse mere om EU’s databeskyttelsesforordning, så tryk her.

Datahåndtering i TETO.nu

TETO.nu er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Anders Kirchheiner. TETO.nu
Adresse: Brohusgade 17, 2. tv.
CVR: 3695 7778
Telefonnr.: 3117 7225
Mail: ak@teto.nu
Website: www.teto.nu

Når vi beder dig om at stille dine persondata, som fx CPR-nummer, til rådighed for os i forbindelse med din tolkebestilling, sker det bl.a. på baggrund af kravet om denne information skal være til stede før pågældende myndighed kan bevillige tolkningen til dig.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed, sker det pga. af behovet for denne information før, at tolkeleveringen til dig kan udføres samt bevilliges af pågældende myndighed.

Vi anvender data om dig for at din tolkelevering kan bevilliges af myndighederne samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tolkelevering. Det sker naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning med henblik på at sikre en sikker datahåndtering.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til det arbejde vi skal udføre som tolkeleverandør. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare før fx en tolkelevering kan bevilliges.

Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.    

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi har dertil en slettepolitik som indebærer at al data automatisk slettes i vores systemer efter 5 år.

Samtykke til behandling af dine persondata
I forbindelse med at du bestiller tolk hos TETO.nu, vil du få tilsendt en samtykkeerklæring som du kan vælge at acceptere eller afvise. Ved accept af erklæringen, accepterer du at vi behandler dine persondata i forbindelse med vores fremadrettede tolkeleveringer til dig.

Du kan dertil til enhver tid kontakte os hvis du har ønsker til specifik behandling af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til andre tolkeleverandører eller myndigheder, sker det kun i forbindelse med hjælp til en tolkebestilling som du har godkendt samt inden for gældende regler omkring tavshedspligten hos en tolkeleverandør samt myndighed.

Vi beskytter dine persondata og prioriterer informationssikkerhed
Vi prioriterer at optimere vores systemer og arbejdsgange med henblik på informationssikkerhed, så vi beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har forskellige adgangsniveauer i forhold til medarbejdernes adgang til fortrolige oplysninger som fx CPR-numre, således at vi kan sikre at informationen kun er tilgængelig i relevante situationer.
For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores data.

Vi anvender nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger i de systemer som du kan anvende til at bestille tolkeservice hos os.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata som vi har fået i forbindelse med en tolkelevering til dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os

Du har ret til at få dine persondata slettet.
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, er du mere end velkommen til at kontakte os med henblik på at få dem slettet.